pmd plug-in 설치

2013. 8. 19. 11:48TEST/PMD

반응형

 

 

다른 플러그인과 마찬가지로

 

Help > Install New Software.. > http://pmd.sf.net/exlipse (버전에 맞게 선택 - 본인은 ver 3.2.6 선택)

> next, next >  이클립스 재가동

 

참 쉽죠잉? ㅎㅎㅎ

 

- 끝 -

 

반응형

'TEST > PMD' 카테고리의 다른 글

PMD 확인 후 룰셋 셋팅하기  (0) 2013.08.19